Generalforsamling 2022

Posted on 5. feb 2022

Onsdag d. 23. marts kl.19.30 i Klubhuset. Horsensvej 15 C

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Regnskab fremlægges
  4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
  5. Valg af revisor og revisorsuppleant
  6. Indkomne forslag
  7. Eventuelt

Forslag skal være Andy Jensen i hænde senest d. 16. marts. 2022

Takststigning i 2022 – kommunen opkræver fra 2020 selv kloakafgift

Vandværkets takst for 2022 stiger for første gang siden 1991. Den stiger med 50 øre til 2,40 kr. pr m3. Det er bl.a. stigende el priser, dyrere vandanalyser og reparationsudgifter, som er årsag til, at vi ikke kan fastholde 1991 taksten – alene til el budgetterer vi med en stigning, der svarer til 35 øre pr m3. Den faste afgift stiger med 80 kr. Kommunens grundvandsbeskyttelse koster 1,50 kr. pr m3. Statsafgift bliver uændret 6,37 øre pr.m3. Taksten for kloakafgift er 24,00 kr., og den opkræves nu af kommunen direkte hos forbrugerne i stedet for gennem vandværket. Vi opkræver således kun af del af udgiften vedr. vand, og så får I en direkte kloakregning. Alt i alt bliver det inkl. moms ca. 42 kr.
Vi har fortsat lavere vandpriser end de flest andre vandværker.

Risiko for afbrydelser 2022 – uvarslet

Det omfattende arbejde med at separatkloakere Langholt fortsætter i foråret 2022 med Vestvej og Gravsholtvej. Det indebærer fortsat år risiko for uvarslede afbrydelser. Vi har desværre ikke mulighed for at varsle, da afbrydelserne kommer i takt med at kloakarbejdet skrider frem. Sidste etape –Bjerget – udføres i 2023, og så er det slut.

Vandværket, vores VVS og kloakentreprenøren gør hvad vi kan, for at generne for forbrugerne blive mindst mulige. Næste etape kommer i udbud, og vi ved derfor ikke, om Vennelyst igen bliver entreprenør..

Andy Jensen