Vandkvalitet

Vand er det vigtigste levnedsmiddel vi har. For at sikre at vi har sundt og sikkert vand i hanerne, laves der jævnligt kontrol af vandet.

Sådan kontrolleres drikkevandet

Vandkvaliteten bliver kontrolleret flere steder på vandets vej fra fra indvinding til forbruger. Kontrollen bliver planlagt efter retningslinjer fra Miljøstyrelsen og bliver håndteret af analyse firmaet AnalyTech Miljølaboratorium A/S der som uvildig tredie part garanterer for målingens og analysens kvalitet.

  • Råvandsanalyse udføres på vandprøver fra det ubehandlede grundvand, normalt hvert 4. år fra hver boring.
  • Rentvandsanalyse foretages på vandprøver taget på vandværket. Dette omfatter en grundig kontrol af en række stoffer og parametre, normalt hvert halve år.
  • Drikkevandsanalyse foretages på vandprøver foretaget som en stikprøve hos en forbruger, normalt udført hvert halve år.

Alle analyser udføres i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse om vandkvalitet.

Nyeste drikkevands analyse for nøgletal

Dit vand overholder alle grænseværdier.

Parameter Målt værdi Grænseværdi Enhed Prøvetagningsdato
Hårdhed 12,6 30 dH 6 Juni 2019
Chlorid 29 250 mg/l 6 Juni 2019
Coliforme bakterier <1 0 Antal / 100ml 10 Marts 2020
E.coli <1 0 Antal / 100ml 10 Marts 2020
Jern <0,002 0,2 mg/l 27 Nov 2019
Mangan <0,001 0,02 mg/l 6 Juni 2019
Nitrat 38 50 mg/l 6 Juni 2019
Nitrit <0,001 0,1 mg/l 6 Juni 2019
pH 7,8 7 – 8,5 pH 27 Nov 2019
Phosphor, total-P 0,05 0,15 mg/l 20 Nov 2017
Sulfat 75 250 mg/l 6 Juni 2019

Note: Coliform bakterier er jordbakterier og E. coli er tarmbakterier – Lov kravet er at der ikke må være hverken Coliforme bakterier eller E.coli bakterier i drikkevand. Analyse metoden gør dog at man ikke kan påvise under 1 (detektions grænsen), hvilket er i henhold til Miljøministeriet bekendtgørelse.

For yderligere målinger henvises til GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland)