Generalforsamling 2023

Posted on 25. feb 2023

Onsdag d. 29. marts kl.19.30 i Klubhuset. Horsensvej 15 C

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskab fremlægges
  4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
  5. Valg af revisor og revisorsuppleant
  6. Indkomne forslag
  7. Eventuelt

Forslag skal være Kurt H. Rasmussen i hænde senest d. 16. marts. 2023 (sendes via email til kontakt@langholtvand.dk)

Takststigning i 2023.

Vandværkets takst for 2023 stiger med 1 kr til 3,40 kr. pr m3. Det er bl.a. stigende el priser, dyrere vandanalyser og reparationsudgifter, som er årsag til, at vi ikke kan fastholde taksten – alene til el, budgetterer vi med en stigning, der svarer til 70 øre pr m3.

Den faste afgift stiger med 255 kr. Kommunens grundvandsbeskyttelse koster 1,50 kr. pr m3. Statsafgift bliver uændret 6,37 kr pr.m3.
Taksten for kloakafgift er 29,63 kr pr m3, og den opkræves nu af kommunen direkte hos forbrugerne i stedet for gennem vandværket. Vandværket opkræver således kun den del af udgiften som omhandler vand til forbrugeren.
Vi har fortsat lavere vandpriser end de fleste andre vandværker.

Risiko for uvarslede afbrydelser i 2023.

Det omfattende arbejde med at separatkloakere Langholt fortsætter i foråret 2023 med sidste etape på Bjerget. Det indebærer fortsat risiko for uvarslede afbrydelser. Vi har desværre ikke mulighed for at varsle, da afbrydelserne kommer i takt med at kloakarbejdet skrider frem.

Vandværket, vores VVS og kloakentreprenøren gør hvad vi kan, for at generne for forbrugerne bliver mindst mulige.

Følg evt. med på vandværkets facebook side, hvor vi informerer så snart vi kender til afbrydelser.

Kurt Heick Rasmussen