Takster

Takstblad 2024 for Horsens-Langholt Vand­værk I/S

 

 

1. Tilslutningsafgifter (anlægsbidrag) indenfor eksisterende forsyningsområde (byområdet).

Enfamiliehuse, nedlagte landbrug indtil 5000 m2 jordareal, sommerhuse 18.195.53 kr.

Lejligheder:

1. lejlighed 11.577,30 kr.

2. og følgende lejligheder 8.411,38 kr.

Landbrug: 36.391,06 kr.

Institutioner og erhverv ved årsforbrug:

mellem 500-1000 m3                        36.391,06 kr.

for hver følgende 500 m3                  18.195,53 kr.

Stikledningsbidrag (varierer efter forholdene) tillægges. I tilslutningsafgiften er indregnet levering af 1 vandmåler.

 

2. Tilslutningsafgifter uden for eksisterende forsyningsområde

Tilslutningsafgifter uden for eksisterende forsyningsområde opdeles i hovedanlæg og ledningsbidrag og fastsættes således, at hovedanlæg er identisk med anlægsbidrag inden for eksi­sterende forsyningsområde. Ledningsbidrag fastsættes således, at udgifterne til ledning i delområdet fordeles på samtlige mulige forbrugere.

Tilslutningsafgiften i AKV-området er 31.427,75 kr. for hus/ ned­lagt landbrug og 62.855,50 kr. for landbrug.

For Ø. Hassing Vej nr. 40-54 og Vestvej nr. 55, 61 og 71-94 er afgiften 48.991,91 kr. hhv. 67.090,74 kr.

Stikledningsbidrag (varierer efter forholdene) tillægges. 

3. Vandafgifter, gebyrer og betalingsbetingelser.

3.1.a. Fast årlig afgift på 880 kr. pr boligen­hed.

3.1.b. Fast årlig afgift på 100 kr. pr vandmåler.

3.2.a. Pr. m3 vandforbrug afregnes 4,90 kr.

3.2.b. Grundvandsbeskyttelse Aalborg kommune 1,50 kr. pr m3.

3.3. Afledningsafgift (kloakafgift) Aalborg kommune af­regnes direkte til kommunen

3.4. Statsafgift afregnes med 6,37 kr. pr m3.

3.5. Gebyr pr giro kort 20 kr. PBS betaling er gebyrfri.
Afgifter opkræves a conto over 4 kvartaler, og reguleres 1. januar efter aflæsning af måler eller aflæsningskort. Manglende eller for sen indsendelse af aflæsningskort medfører gebyr 200 kr., og vandværket aflæser eller skønner forbrug.

Ved for sen indbetaling af forfaldne afgifter betales renter + gebyr 200 kr. Betales forfaldne afgifter ikke efter påkrav er vandværket berettiget til at afbryde vandforsynin­gen. Genåbningsgebyr udgør 360 kr. + håndværkerafgifter.

Flytteopgørelse 180 kr.

3.6. Alle afgifter og gebyrer tillægges den gældende moms.

3.7. Ekstra eller ødelagte, eventuelle frostsprængte vand­målere betales med dagsprisen.

 

Afgifterne 3.2.b, 3.3 og 3.4 er fastsat af kommunen/staten.